MR

De MR
Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert over alles wat met school te maken heeft. Ook de Vijf Eiken heeft een MR. Hierin zitten drie leden gekozen uit het onderwijsteam en drie leden gekozen uit de ouders. Zo vormt de MR een brug tussen ouders en school.

 

Wat doet de MR?
Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Hierdoor kunnen ze aangeven wat ze van elkaar verwachten. Zo hebben ze invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De MR overlegt regelmatig met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals:

– De kwaliteit van het onderwijs en zorgonderwijs
– De financiën (begroting, hoogte ouderbijdrage)
– Het formatieplan
– Keuze van lesmethoden
– Het schoolplan

De MR neemt besluiten op basis van twee soorten recht:
– Instemmingsrecht
– Adviesrecht

Afhankelijk van het onderwerp wordt gebruik gemaakt van dit instemmings- en adviesrecht. Bijvoorbeeld: als ouders en personeel moeten ze gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp aan de school.

Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk.

Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school.

De Vijf Eiken heeft binnen PCPO https://www.pcpomiddenbrabant.nl/ veel ruimte om zelf te beslissen over hun organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak binnen de MR? Neemt u dan contact op met één van de MR-leden.

Wist u trouwens dat alle bijeenkomsten van de MR openbaar zijn? Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit de voorzitter laten weten. U bent van harte welkom!

 

Missie en Visie

Onze missie luidt:
Wij denken en bepalen mee met betrekking tot het beleid van onze school. Wij zijn goed geïnformeerd en communiceren open en transparant naar alle betrokkenen.

Hieruit volgt onze visie:
Wij willen een optimale bijdrage leveren aan het beleid van de school. Hierbij willen wij open communiceren met alle betrokkenen, directie, personeel, leerlingen en hun ouders. Wij zijn een transparante MR, waarbij onze achterban, het bevoegd gezag (bestuur) en de directie weten wie wij zijn, wat wij doen en wat onze standpunten zijn.

We willen de goede leer- en werkomstandigheden op “De Vijf Eiken” behouden en waar mogelijk verbeteren. Hierbij blijven wij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

We gebruiken een jaarplanner met een aantal vaste onderwerpen. Ieder MR lid heeft de mogelijkheid nieuwe onderwerpen aan te dragen.

De MR is te bereiken via: mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens het team:
Amy_van_Beers 
Amy Susijn (secretariaat)

Karin_Leeggangers Karin Leeggangers (secretariaat)

Sven_van_Roij Sven van Roij

Namens de ouders:

Joris_van_SchiltJoris van Schilt
Claudia_van_Diepen Claudia van Diepen; voorzitter
Ton de Soet


Notulen schooljaar 2018-2019
Notulen MR vergadering 18-9-2018

Notulen MR vergadering 30-10-2018

Notulen MR vergadering 08-01-2019

Notulen schooljaar 2017-2018
mr-notulen-vergadering-19-09-2017

mr-notulen-vergadering-31-10-2017

mr-notulen-vergadering-16-01-2018

mr-notulen-vergadering-27-03-2018

mr-notulen-vergadering 15-05-2018

Notulen schooljaar 2016-2017

mr-notulen-vergadering-20-09-2016

mr-notulen-vergadering-01-11-2016

mr-notulen-vergadering-13-12-2016

mr-notulen-vergadering- 31-01-2017

mr-notulen-vergadering-07-03-2017

mr-notulen-vergadering-18-04-2017

mr-notulen-vergadering-30-05-2017

mr-notulen- vergadering- 04-07-2017

MR-jaarverslagen

mr-jaarverslag-2015-2016

mr-jaarverslag-2016-2017

mr-jaarverslag-2017-2018