MR

De Vijf Eiken heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR worden onderwerpen besproken, die direct met het onderwijs verband houden. De raad bestaat uit leerkrachten en ouders.

Wat doet de MR?
De MR bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders die meedenken en meebeslissen over allerlei schoolzaken. Het is heel belangrijk dat ouders en school met elkaar praten over de wederzijdse opvattingen betreffende onderwijs en opvoeding. Hierdoor kunnen ze aangeven wat ze van elkaar verwachten. Zo hebben ze invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR werkt vanuit een Christelijke overtuiging.

De MR overlegt regelmatig met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals:
– De kwaliteit van het onderwijs en zorgonderwijs
– De financien (begroting, hoogte ouderbijdrage)
– Het formatieplan
– Het kiezen van nieuwe lesmethoden
– Het schoolplan

De MR neemt besluiten op basis van twee soorten recht:
– Instemmingsrecht
– Adviesrecht

Afhankelijk van het te bespreken onderwerp wordt gebruik gemaakt van dit instemmings- en adviesrecht.  Bijvoorbeeld: als ouders en personeel moeten ze gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp aan de school.

Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk.

Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school.

De Vijf Eiken heeft binnen de PCPO veel ruimte om zelf te beslissen over hun organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak binnen de MR? Neemt u dan contact op met één van de MR-leden.

Wist u trouwens dat alle bijeenkomsten van de MR openbaar zijn? Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit de voorzitter laten weten.

Missie en Visie
Onze missie luidt:

Wij denken en bepalen mee met betrekking tot het beleid van onze school. Wij zijn goed geïnformeerd en communiceren open en transparant naar alle betrokkenen. Hieruit volgt onze visie:

Wij willen een optimale bijdrage leveren aan het beleid van de school. Hierbij willen wij open communiceren met alle betrokkenen, directie, personeel, leerlingen en hun ouders. Wij zijn een transparante MR, waarbij onze achterban, het bevoegd gezag (bestuur) en de directie weten wie wij zijn, wat wij doen en wat onze standpunten zijn.

Wij kennen onze rechten en plichten en zijn op de hoogte van wet- en regelgeving.

We willen de goede leer- en werkomstandigheden op “De Vijf Eiken” behouden en zonodig verbeteren. Hierbij hebben wij weet van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

We gebruiken een jaarplanner met een aantal vaste onderwerpen. Ieder MR lid heeft de mogelijkheid nieuwe onderwerpen aan te dragen.

De MR is te bereiken via: mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens het team:
Amy_van_Beers 
Amy Susijn (secretariaat)

Karin_Leeggangers Karin Leeggangers (secretariaat)

Sven_van_Roij Sven van Roij

Namens de ouders:

Joris_van_SchiltJoris van Schilt
Claudia_van_Diepen Claudia van Diepen; voorzitter
Ton de Soet


Notulen schooljaar 2017-2018

mr-notulen-vergadering-19-09-2017

mr-notulen-vergadering-31-10-2017

mr-notulen-vergadering-16-01-2018

mr-notulen-vergadering-27-03-2018

mr-notulen-vergadering 15-05-2018

Notulen schooljaar 2016-2017

mr-notulen-vergadering-20-09-2016
mr-notulen-vergadering-01-11-2016
gezmr-notulen-01-11-2016
mr-notulen-vergadering-13-12-2016
mr-notulen-vergadering- 31-01-2017

mr-notulen-vergadering-07-03-2017

mr-notulen-vergadering-18-04-2017

mr-notulen-vergadering-30-05-2017

mr-notulen- vergadering- 04-07-2017

MR-jaarverslagen

mr-jaarverslag-2015-2016

mr-jaarverslag-2016-2017