Vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is er voor het belang van de leerlingen en de ouders. Op De Vijf Eiken zijn dat:

Marlene Anssems (marlene.anssems@pcpomiddenbrabant.nl)

Atie Dullaart(atie.dullaart@pcpomiddenbrabant.nl)

U kunt een beroep op hen doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of met anderen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind.  Zeker  wanneer het gaat om machtsmisbruik door leerkrachten of  iemand van de schoolleiding is het van belang met de contactpersoon hierover te praten.
We  spreken  van  machtsmisbruik  als  het  gaat  over  zaken  als  (seksuele)  intimidatie,  pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op privacy. Ook als het gaat om onderwijskundige en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind
zit, kunt u dit bespreken.
De vertrouwenspersoon bespreekt met u wat u zelf zou kunnen doen om tot een oplossing te komen.  In elk geval  zal  de vertrouwenspersoon u wijzen  op de mogelijkheid om een externe vertrouwenspersonen in te schakelen.  Als de groepsleerkracht van uw kind tevens de contactpersoon van de school  is, dan kunt u direct met de directie overleggen. Ook kan het bestuur worden ingeschakeld.