Ouderbetrokkenheid

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.

Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

De Vijf Eiken werkt hard aan Ouderbetrokkenheid 3.0. De leerkrachten, een aantal ouders en directie werken achter de schermen nauw met elkaar samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen. Samen zoeken wij naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van uw kinderen en onze leerlingen. Wij vinden het van onschatbare waarde als ouders positief-kritisch meekijken naar De Vijf Eiken en dat zij meedenken over De Vijf Eiken.

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar wat betekent dit nu precies?

We spreken van ouderbetrokkenheid, als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich, samen met onze leerkrachten en directie, (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van de kinderen. Dit gaat dus verder dan meedoen aan activiteiten of het verrichten van hand- en spandiensten voor onze school, al gaan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie natuurlijk hand in hand.

Ouderbetrokkenheid is er niet van de één op de andere dag. Om Ouderbetrokkenheid 3.0 goed vorm te geven, zijn er tien criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan, wil De Vijf Eiken het keurmerk ouderbetrokkenheid mogen dragen. Het ligt in de lijn der verwachting dat we het keurmerk in het komende schooljaar zullen behalen. Het gaat ons echter niet om het bordje bij de deur, maar om het proces dat we samen actief blijven doorlopen.

De tien criteria zijn:

 1. Er is een heldere visie op samenwerking tussen ouders en school.
 2. Ouders, leerlingen en leerkrachten worden actief betrokken bij het schoolbeleid.
 3. Aan alles is te merken dat leerlingen, ouders en leerkrachten welkom zijn op school.
 4. Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
 5. Gesprekken tussen leerkrachten, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
 6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.
 7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leerkrachten en ouders.
 8. De school staat open voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten.
 9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leerkrachten (en leerlingen) is > 80%.
 10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht,
  ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort).

Wij verwachten van de ouders/verzorgers van onze leerlingen dat:

– Ze met respect over school praten en andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders serieus nemen.
– Ze erop toezien dat hun kind binnen de schooltijden op school is.
– Ze belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de informatieavond en bij gesprekken waarvoor zij worden
uitgenodigd.
– Ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind en het kind waar nodig helpen (bijvoorbeeld met het huiswerk).
– Ze erop toezien (indien van toepassing) dat hun kind het huiswerk maakt.
– Ze relevante informatie over hun kind en wijzigingen in contactgegevens doorgeven aan school.
– Ze zich vrij voelen om de leerkracht te benaderen met vragen over hun kind en school.
– Zij altijd telefonisch bereikbaar zijn (evt. via een noodnummer) en zorgen dat wij beschikken over een actueel e-mailadres.

Op deze wijze geven we nog meer inhoud aan ouderbetrokkenheid want goed onderwijs en een fijne school maak je samen!