Ouderbetrokkenheid

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders/verzorgers en school waarin ouders/verzorgers en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). De Vijf Eiken werkt hard aan Ouderbetrokkenheid 3.0. De leerkrachten, een aantal ouders/verzorgers en directie werken achter de schermen nauw met elkaar samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen. Samen zoeken wij naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van uw kinderen en onze leerlingen. Wij vinden het van onschatbare waarde als ouders/verzorgers positief-kritisch meekijken naar De Vijf Eiken en dat zij meedenken over onze school.
Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar wat betekent dit nu precies? We spreken van ouderbetrokkenheid, als uit het gedrag van ouders/verzorgers blijkt dat zij zich, samen met onze leerkrachten en directie, (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van de kinderen. Dit gaat dus verder dan meedoen aan activiteiten of het verrichten van hand- en spandiensten voor onze school, al gaan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie natuurlijk hand in hand.

Ouderbetrokkenheid is er niet van de één op de andere dag. Om Ouderbetrokkenheid 3.0 goed vorm te geven, zijn er tien criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan, wil een school het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 mogen dragen. In het voorjaar van 2018 hebben wij dit keurmerk ontvangen. Het gaat ons echter niet om het bordje bij de deur, maar om het proces dat we samen actief blijven doorlopen.

De tien criteria zijn:

 1. De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Uit alle informatie van de school aan ouders/verzorgers blijkt hoe belangrijk de school ouderbetrokkenheid vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
 2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders/verzorgers actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders/verzorgers, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders/verzorgers over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers weten wat er met hun inbreng gebeurt.
 3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders/verzorgers welkom zijn op school.
 4. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerresultaten. De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders/verzorgers.
 5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders/verzorgers worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
 6. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders/verzorgers die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
 7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
 8. Iedereen kan zien welke officieel gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen.
 9. Ouders/verzorgers zijn aanwezig op de startgesprekken en verder afgesproken momenten. Daarbij is voor eenieder duidelijk wanneer aanwezigheid verwacht wordt en waarom.
 10. Wetten en regels voor leerlingen en ouders/verzorgers worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

In deze schoolgids leest u wat u allemaal van de school/het team mag verwachten, maar wat verwacht de school eigenlijk van de ouders/verzorgers?

Wij verwachten van de ouders/verzorgers van onze leerlingen dat:

 • Zij met respect over school praten en andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders/verzorgers serieus nemen.
 • Zij erop toezien dat hun kind binnen de schooltijden op school is.
 • Zij belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de informatieavond en bij gesprekken waarvoor zij worden uitgenodigd.
 • Zij belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind en het kind waar nodig helpen (bijvoorbeeld met het huiswerk).
 • Zij erop toezien (indien van toepassing) dat hun kind het huiswerk maakt.
 • Zij relevante informatie over hun kind en wijzigingen in contactgegevens doorgeven aan school.
 • Zij zich vrij voelen om de leerkracht te benaderen met vragen over hun kind en school.
 • Zij altijd telefonisch bereikbaar zijn (evt. via een noodnummer) en zorgen dat wij beschikken over een actueel e-mailadres.

Op deze wijze geven we nog meer inhoud aan ouderbetrokkenheid want goed onderwijs en een fijne school maak je samen!

Met gepaste trots kunnen wij vermelden dat wij in juni 2018 het keurmerk hebben behaald.