Klachtenregeling

De mensen die bij ons op school werken doen hun best het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te verzorgen en het verblijf van uw kind op school zo plezierig en veilig mogelijk te laten zijn.

Overal waar gewerkt wordt, dus ook op school, worden af en toe fouten gemaakt. Deze zaken kunnen het beste in eerste instantie met de leerkracht en/of andere direct betrokkenen worden besproken.
De directie verwacht dat elke leerkracht iedere leerling en ouder serieus neemt en goed naar hem of haar luistert. Bij problemen probeert de leerkracht samen met de leerling of zijn/haar ouders de beste oplossing te vinden.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne vertrouwenspersoon van de school.

De interne vertrouwenspersoon is er voor het belang van de leerlingen en de ouders. Op De Vijf Eiken is dat  Atie Dullaart (atie.dullaart@pcpomiddenbrabant.nl) en Marlene Anssems(marlene.anssems@pcpomiddenbrabant.nl)

U kunt een beroep op haar doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of met anderen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik door leerkrachten of iemand van de schoolleiding is het van belang met de contactpersoon hierover te praten.
We spreken van machtsmisbruik als het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op privacy. Ook als het gaat om onderwijskundige en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit, kunt u dit bespreken.
De vertrouwenspersoon bespreekt met u wat u zelf zou kunnen doen om tot een oplossing te komen. In elk geval zal de vertrouwenspersoon u wijzen op de mogelijkheid om een externe vertrouwenspersonen in te schakelen.

U kunt een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon, als uw klacht door de school niet naar tevredenheid is behandeld. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en zal een gesprek vertrouwelijk behandelen. Zij kan advies geven, nagaan of er mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen en zo nodig verwijzen naar hulpverlenende instanties. Zij kan de klager wijzen op de mogelijkheid om het bestuur in te schakelen.
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is mevrouw Annette de Koning.
Haar telefoonnummer is: 06-10585367

Als alle genoemde mogelijkheden, ondanks de activiteiten van de beide contactpersonen en de inschakeling van het bestuur niet tot een oplossing leidt, kan de externe vertrouwenspersoon u vertellen hoe u de klacht schriftelijk kunt indienen bij de landelijke klachtencommissie Besturenraad PCO.

Het adres is:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070- 3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Website: http://www.gcbo.nl
Medewerkers: Mr. A.C. (Achien) Melis-Gröllers, Mr. S.J. (Simon) Steen.

Voor de kinderopvang en peuterspeelzalen kunt u terecht bij:
a. Klachtenloket Kinderopvang: het voorportaal van de
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar wordt
geprobeerd de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en
procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation. Zie
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl.
b. Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Voor het
reglement inzake het in behandeling nemen van een geschil verwijzen we
u naar de website: http://www.degeschillencommissie.nl.

Het adres is:
De Geschillencommissie
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Tel: 070-3105310

Samengevat:
1. Overleg altijd eerst met de (groeps)leerkracht.
•  Indien dit onvoldoende resultaat heeft, verwijzing naar directie of
interne vertrouwenspersoon.
2. Overleg met de directie of met de vertrouwenspersoon.
•  Bij onvoldoende resultaat wordt verwezen naar het bestuur.
3. De directeur wijst op de mogelijkheid de interne vertrouwenspersoon
in te schakelen;
•  de interne vertrouwenspersoon wijst op de mogelijkheid de
externe vertrouwenspersoon in te schakelen.
4. Overleg met het bestuur.
•  Het bestuur wijst de klager altijd op de mogelijkheid de externe
vertrouwenspersoon in te schakelen.
5. Overleg met de externe vertrouwenspersoon.
•  Geven van advies, nagaan van mogelijkheden om tot een
oplossing te komen en zo nodig verwijzen naar hulpverlenende
instanties.
•  Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan verwezen worden naar de
onafhankelijke klachtencommissie, die behulpzaam zijn bij het
indienen van de klacht.
6. Schriftelijk indienen van de klacht bij de landelijke klachtencommissie.
•  In de wet zijn ook bepalingen opgenomen hoe directie en
personeel van een school moet handelen als zij weten of
vermoeden dat een zedenmisdrijf is gepleegd, door iemand die
op school taken uitvoert.
•  Directie en personeel zijn verplicht hiervan direct het bestuur op
de hoogte te stellen.
•  Het bestuur overlegt met de vertrouwensinspecteur.
•  Als het bestuur en de vertrouwensinspecteur oordelen dat
inderdaad sprake is van een (vermoeden van) zedenmisdrijf, doet
het bestuur hiervan aangifte bij de politie.
•  Als het bestuur en de vertrouwensinspecteur oordelen dat
inderdaad sprake is van een (vermoeden van) zedenmisdrijf, doet
het bestuur hiervan aangifte bij de politie.