Passend onderwijs

Kinderen moeten kunnen rekenen op onderwijs van goede kwaliteit dat ‘op maat is’ en past bij hun mogelijkheden. Ze moeten kunnen rekenen op deskundige leerkrachten en een uitdagende leeromgeving.

Voor een meerderheid van de kinderen volstaat de ondersteuning die wij als school zelf kunnen bieden (leerkracht, intern begeleider). Soms is meer expertise nodig, die schoolnabij wordt ingezet (zorgteam, schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige). Het is de taak van de intern begeleider (IB) dat alle zorg in en om de school goed verloopt. Natuurlijk oefent de IB haar taken niet alleen uit: samen met de directeur, locatiecoördinator, het team én diverse externe experts geeft zij inhoud aan passend onderwijs en zorg.

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Soms is er bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. Iedere school heeft binnen passend onderwijs een Schoolondersteuningsprofiel, in dit profiel beschrijven wij welke ondersteuning we kunnen bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Als een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bij ons wordt aangemeld, verzamelen wij informatie over welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Dan kunnen wij een goede afweging maken, zodat er een passende onderwijsplek met passende ondersteuning beschikbaar komt al of niet bij ons op school.

Handelingsgericht werken (HGW)
We werken volgens de handelingsgerichte werkwijze, dit geeft structuur in de praktijk van alledag. Handelingsgericht werken (HGW) is erop gericht om kinderen te (h)erkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en nodig hebben om zich zo optimaal te ontwikkelen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen beoogt te verbeteren. Het maakt Passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet.

HGW kent de volgende uitgangspunten:

1. De leerkracht denkt, kijkt en praat over wat een kind nodig heeft om de volgende stap te maken, de onderwijsbehoeften, en handelt daar zoveel mogelijk naar.
2. De leerkracht kijkt naar de wisselwerking tussen de kinderen en hun ouders, de groep en zichzelf en stemt zijn/haar handelen hierop af.
3. Iedereen heeft kwaliteiten. De leerkracht gaat op zoek naar mogelijkheden van kinderen, ouders en zichzelf.
4. De leerkracht werkt vanaf het begin samen met het kind, de ouders, zijn collega’s en begeleiders.
5. De leerkracht werkt doelgericht en zoekt naar richtinggevers voor zijn/haar handelen, gebaseerd op wat het kind wel kan.|
6.We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar; kind, ouders, leerkrachten en begeleiders.

Groepsplan
Een groepsplan is een overzicht van wat de kinderen als groep leren in een specifieke periode en de manier waarop de leerkracht dit gaat inrichten in de klas. Het groepsplan zit verwerkt in de dag planning.

Voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften wordt (vanaf groep 6) een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op de lange termijn. Er wordt gekeken naar de haalbare doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens te kijken wat er nodig is om die doelen te bereiken. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld in overleg met de ouders van de betreffende leerling. Samen met de ouders verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de manier waarop het kind het beste leert.

Zorgteam
Zes keer per jaar is er zorgteam overleg met de ouder, groepsleerkracht, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk, onderwijsbegeleidingsdienst en speciaal onderwijs. Tijdens het zorgteam-overleg zoeken we samen naar kansen in zowel de onderwijs-, thuis-, als vrijetijdssituatie.