Aanmelden & inschrijving

Nieuwe kleuters
Voor het aanmelden van een kleuter kunt u een afspraak maken met de locatiecoördinator Daan van Loon, daan.vanloon@pcpomiddenbrabant.nl. In een informatiegesprek wordt u geïnformeerd over de identiteit en de gang van zaken op school. U krijgt een rondleiding in de school om u een duidelijk beeld te geven van De Vijf Eiken.

Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt zal de leerkracht telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een huisbezoek of een kennismakingsgesprek op school. Er worden afspraken gemaakt over de dagdelen waarop de kinderen mogen komen wennen. Hiervoor worden maximaal zes dagdelen afgesproken.
Kinderen die na 1 juni jarig zijn, starten pas in het nieuwe schooljaar.

Aanmelding leerlingen van een andere school
Bij tussentijdse aanmelding wordt eveneens een informatiegesprek gehouden. Het managementteam neemt contact op met de school van herkomst om in te kunnen schatten in hoeverre de leerling zorg nodig heeft. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, eventueel aangevuld met eigen toetsen, wordt bekeken of wij de zorg die de nieuwe leerling nodig heeft, kunnen bieden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de samenstelling en grootte van de betreffende groep. Na aanname wordt het niveau van het kind bepaald en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in.